• تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • سئو اولیه
 • دامنه رایگان Com
 • هاست رایگان
  یک ساله
 • پشتیبانی
  یک ساله
 • فروشگاه
 • تولید محتوا
 • اپ اندروید
 • اپ IOS
 • ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • سئو اولیه
 • دامنه رایگان Com
 • هاست رایگان
  یک ساله
 • پشتیبانی
  یک ساله
 • فروشگاه
 • تولید محتوا
 • اپ اندروید
 • اپ IOS
 • ۹،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • سئو اولیه
 • دامنه رایگان Com
 • هاست رایگان
  شش ماهه
 • پشتیبانی
  شش ماهه
 • فروشگاه
 • تولید محتوا
 • اپ اندروید
 • اپ IOS
 • ۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • سئو اولیه
 • دامنه رایگان IR
 • هاست رایگان
  سه ماهه
 • پشتیبانی
  سه ماهه
 • فروشگاه
 • تولید محتوا
 • اپ اندروید
 • اپ IOS
 • ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • سئو اولیه
 • دامنه رایگان IR
 • هاست رایگان
 • پشتیبانی و خدمات بعد از فروش
 • فروشگاه
 • تولید محتوا
 • اپ اندروید
 • اپ IOS
 • ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان